Vedtaegter

for

Helsingegårdens Venner

§1

Foreningens navn er "Helsingegårdens Venner",  hjemsted Sundhedscenter Helsingegården,

Gribskov Kommune.

§2

Foreningens formål er at støtte udviklingen af et godt og aktivt miljø på Sundhedscenter Helsingegården gennem aktiviteter og arrangementer samt styrke kontakten mellem beboerne og det øvrige samfund.

§3

Som medlemmer kan optages alle med interesse for foreningens formål.

                                                                      §4

 Medlemskontingentet fastsættes hvert år for det kommende år pa den ordinære generalforsamling.

§5

Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgang af marts måned, Generalforsamlingen er fereningens øverste myndihed.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i lokale blade med mindst 14 dages varsel.

Ved afstemning kræves simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal inde sted, når dirigenten eller blot en af de stemmeberettigede kræver det.

En stemmeret pr. betalt kontingent.

                                                                             §

Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter :

 1. Valg af dirigen.
 2. Valg af 3 stemmetælere
 3. Bestyrelsens beratning for det forløbne år
 4. Framlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende ar
 6. Indkomne forslag, meddelelser m.v.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år, forskudt årstalsmæssig
 10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 11.  Resultat af valg af 1 beboer repræsentant og 1 medarbejder repræsentant
 12.  Eventuelt 

Under punktet "eventuelt" kan intet vedtages.

Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker  behandlet på generalforsamlingen, skal være formanen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdes og må ikke indehlde personangreb, men kun emner, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller nar mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinærgeneralforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når minst halvdelen af medlemmerne framsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

§7

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 1 medlem valgt af og blandt beboerne og 1 medlem valgt af og blandt medarbejderne. De 2 sidstnævnte deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelses suppleander kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmerat.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der skrives referat over de på møderne foretagne beslutninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formand eller næstformand skal deltage. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. 

                                                                         §8

 Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver.

                                                                           §9 

 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører skrifligt regnskab for alle ind-og udbetalinger. Formanden kan forlange at attestere bilag.

Fomand og kasserer må ikke være fra samme husstand.

§ 10

Foreningen kan kun ophæves pa en dertil indkaldt generalforsamling. Såfremt der ved første indkaldelse ikke fremmøder mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling 14 dage efter, som vil være beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§11

Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse  om anvendelse af den tiloversblievne formue, når alle forpligtelser er afholdt.

Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer beboerne på Sundhedscenter Helsingegården til gode.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 04. marts 2015