Helsingegårdens venners generalforsamling

         den 13. marts 2019 i Cafe Appetit kl. 19.30

Formanden Jørgen Jonsson bød velkommen til 52 medlemmer og bad forsamlingen mindes de medlemmer, der var gået bort i årets løb.

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ege Dybdal Rasmussen, som blev valgt.

Ege Dybdal Rasmussen takkede for valget, præsenterede sig selv, og kunne konstatere at generalforsamling var lovligt varslet. Indkaldelse udsendt til medlemmerne i slutningen af januar og annonceret i Ugeposten den 19-2-2019.

2.      Valg af 3 stemmetællere.  Holger Holm, Else Ottesen, Inge-Lise Nielsen.

3.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år:   Beretningen blev læst op af Anna-Margrethe Jonsson.

Foreningen har pr. 31.12.2018:  327medlemmer. 

 I 2018 havde vi stadig mange aktive hjælpere, nogle stoppede men andre kom til. Når vi tæller det op bliver det til ca. 35 personer. 

 Der har været de obligatoriske ture i løbet af året. Løvspring i maj og løvfald i oktober. Igen i 2018 havde vi 2 liftbusser, som var fyldt op. Det betyder at flere kørestolsbrugere kan deltage, hvilket er nødvendigt som beboernes fysiske formåen daler.  Der var god tilslutning begge gange. I 2018 gik turene ud i den danske natur, og kaffen blev henholdsvis indtaget på Kulturværftet i Helsingør og i Ramløse Hallen. Begge steder blev vi godt beværtet. 

 I sommerens løb er det blevet til kortere ture med Helsebussen, ud i det blå, bl.a. til Annisse og se på have og papegøjer samt drikke den medbragte kaffe og kage. Disse ture er meget populære.

 Beboerne fik en rigtig god aften i Cirkus Kanutski, hvor vi blev beværtet med kaffe/the og brød. Igen fik vi god hjælp fra Kanutskis medarbejdere og artister til transporten til og fra teltet, tak for det.

 I løbet af foråret besøgte vi Ramløse Scenen og så ”Nærmest Lyklig” En god eftermiddag, hvor der også blev serveret kaffe/the og lagkage. 

 Som et nyt tiltag i 2018 blev der arrangeret ture i Helsebussen til Plantorama i efteråret. Nye frivillige = nye ideer. Det blev til mange gode eftermiddage 

 I de sidste 14 dage før jul blev der kørt eftermiddagsture for at se julebelysning i området.  Beboerne nyder virkelig disse ture, hvor der bliver serveret pebernødder undervejs. Ved de sidste ture, fik de grundejere, som havde sørget for den fine pynt en lille julehilsen i postkassen med tak for udsmykningen. 

 Søndagsarrangementer: Lotte Risholt Rynkevriderne Kjeld Flemming m.fl. Peter Westh og Christian Rusbjerg Inger-Marie, tidl. Dræsinebanden Bordinghus spillemændene Kisser og Søren Elsborg Maribo Tamra Rosanes Koret Stemmeret

 Der har været god tilslutning til arrangementerne. 

 Af andre aktiviteter kan nævnes:  • Vaccinationsdag i samarbejde med Praktiserende Lægers vaccinationsservice. Hvor hjælperne   klarede at få registreret alle samt tog hånd om dem efter vaccinationen.  Her får vi 10 kr. pr. vaccination for vores deltagelse med at skaffe lokale og registrere og servicere de som kommer. Så hvis I skal vaccineres for influenza, støt op om vaccinationen på  Helsingegården. Fortæl det til naboen eller gode venner, så der kan komme endnu flere og støtte op om det. • Spisedagene, som er Mad og Måltids arrangement, men hvor Helsingegårdens Venner hjælper med borddækning, afrydning og servering af maden. Samt hjælp til de beboere i huset som har behov for hjælp til komme ned i Cafeen. Her er vi dog stadig meget skuffede over, at der fra kommunal side ydes tilskud til fællesspisninger i andet regi, eksempelvis på seniorcentret og frivilligcentrene, hvor de kan holde prisen for 2 retter mad på 50 kr., Ved Helsingegården spisedage må alle betale kostprisen.   Det er påpeget overfor politikerne, ved et møde under det gamle flertal.  Vi håbede på at de nye flertal ville se anderledes på denne udfordring, men de har nok haft meget andet at gøre med al den virak omkring Attendo og deraf hjemtagning af hjemmesygeplejen. Det har også kunnet mærkes her på Helsingegården i den første tid. 

 I forbindelse med afholdelse af  • Mortensaften for beboerne og julefrokost for beboerne og pårørende, har vennerne hjulpet med bordækning, servering og afrydning.

 Sponsorer: I 2018 har foreningen modtaget sponsorater fra forskellig side, det samlede beløb fremgår af regnskabet. Ellen Jacobsen Kvickly Cafe Bella Det grønne Hus Centerrådet Flere anonyme givere   

 Kioskvognen: Vognen kommer rundt på Helsingegården 2 x om ugen, der er mange flittige hjælpere som styres af Anni Rasmussen med Svenny Jensen som afløser, når Annie er på langfart.  Annie og Kurt sørger for at købe ind, så der hele tiden er noget at sælge af. Der er en rigtig god omsætning. Beboerne giver udtryk for, at de nyder at handle hos ”de flinke medhjælpere”

 Borgernyt: Ulla Hansen og Edith Nissen står for redaktion og distribution af bladet, som næsten bliver revet væk. Holger Petersen er stadig husjournalist, og sørger også for at Helsingegården får billeder fra arrangementerne, så det kan komme på den interne skærm. 

 Torvedage: Det er Annie Rasmussen, der står for standen med blomster. Der bliver kørt ud på afdelingerne i huset, således at alle får mulighed for at handle.  I julemåneden blev der tillige solgt ca. 150 juledekorationer, som Annie, Svenny, Alice og Ulla havde produceret, mens andre kørte ud med vognen til afdelingerne. De blev solgt hurtigere end de kunne produceres, herligt. Alle var med ledlys, da levende lys ikke er tilladt i huset. Vi oplever også, at der komme folk udefra og køber. Det har givet et pænt overskud som jo går til fælles bedste.   

Fuglehold: Der er 2 steder med fugle, bliver der fodret og renset 3 x ugentlig, så der er nok at tage fat på, men også en mulighed for at snak med beboerne, som synes det er hyggeligt med lidt liv i huset. Det er Jørgen og Peter som står for opgaven. PlejeGribskov har igen i 2018 sponseret en del af fuglenes foder.

 Helsigegårdens hønsehus har fået beboere. Hønsene skulle passes af beboerne ved hjælp fra personalet. Det fungerer ikke helt efter hensigten, så det er vist godt at Jørgen ser lidt efter dem også.

 Helsebussen: Udeboende borgere benytter sig stadig af muligheden for at blive kørt til indkøb i Kvickly. Det hele styres af Niels Madsen. I 2018 har vi sagt farvel til Ole Boyesen, så vi siger tak for hjælpen igennem mange år.  Men gudskelov var der straks en ny som tilbød sin hjælp, Ege Rasmussen, så velkommen til Ege. Hoger er ansvarlig for bussens vedligeholdelse, han passer rigtig godt på vores bus, og det er vi meget glade for. 

 Hjemmesiden som Michael Alex stadig for På www.helsingegaardensvenner.dk kan man altid følge med i foreningens aktiviteter. Her kan man også læse foreningens, love, formålsparagraf, samt se fotografier fra diverse arrangementer.  Der har som de tidligere år været mange besøg på siden. 

 PR. Svenny Jensen står for kontakt til pressen. Hun gør et stort arbejde med at orientere pressen. Den er blevet bedre med at de også sætter orienteringen i Ugeposen. 

 Gruppen af ”stærke mænd” sørger stadig for, at tingene ikke ophober sig i kældre og andre steder. Der bliver løbende kørt ting til genbrugsstationen. Ledelsen i PlejeGribskov er yderst taknemmelige for deres indsats. 

 Ledelsen i PlejeGribskov: Samarbejdet med ledelsen opleves stadig meget positivt. Både ledelse og medarbejdere er imødekommende i forhold til vort samarbejde. De inviterede til nytårskur i januar og takkede alle de frivillige på mange niveauer, Helsingegårdens Venner, andagtsgruppen med flere for deres indsats. Vi fik et par hyttelige timer sammen.

 

Til slut har formanden en bemærkning: Jeg vil takke bestyrelsen og alle hjælperne for det gode samarbejde igennem 2018.  Jeg møder altid positivitet, når der bedes om hjælp til at løse en opgave, også selvom om det er med meget kort varsel. SÅ TUSIND TAK TIL ALLE. DET ER NÅR VI LØFTER I FLOK AT TINGENE LYKKES.

Beretningen godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab:

  Regnskabet var delt ud på forhånd. Der var ros til Hanne for et overskueligt regnskab.

  Et spørgsmål om hvordan Hanne opnår så mange renter. Hanne har jo været ansat i en bank, så hun ved hvordan man bedst opnår det.

  Så blev der spurgt om hvor de fine donationer kom fra, og det er ”det grønne hus”, Kvickly, Centerrådet og anonyme givere.

  Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

   

  5.          Fastsættelse af kontingent for kommende år (2020):

                Kontingent fastsat til 75 kr. som er uændret.

   

  6.          Indkomne forslag: Ingen

   

  7.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal:

                         På valg er:  Jørgen Jonsson, som blev genvalgt

                                    Michael Alex, som blev genvalgt

                                  Kurt Faurholt Nielsen, som blev genvalgt

   8.         Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

       På valg er: UllaHansenog AnniRasmussen.Begge genvalgt.

   

  9.      Valgt af 2 revisorer for 2 år, forskudt årstalsmæssigt.    

  På valg er: Holger Holm Petersen, som blev genvalgt.

   

  10.     Valg af en revisor suppleant for 1 år.

            På valg er: Kirsten Jacobsen som blev genvalgt.

   

  11.    Resultat af valg af 1 beboerrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.

            Valgt er Ruth Knutzon og Ulla Müller.

   12.    Eventuelt.

  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

   Formanden takkede dirigenten for at have ført os igennem generalforsamlingen,

  og medlemmerne for fremmødet.   

   

Referent: Svenny Jensen     Dirigent: Ege Rasmussen               Formand: Jørgen Jonsson