Referat fra generalforsamling i Helsingegårdens Venner.

Afholdt onsdag den 16. juni 2021 kl. 17.30 på Bymose Hegn

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Formanden bød velkommen og forsamlingen mindes de bortgåede.

Punkt 1: Valg af dirigent
Kirsten Jacobsen, som erklærede generalforsamlingen for rettidig indkaldt, ingen protester.

Punkt 2: Valg af 3 stemmetællere
Lene, Hans Erik og Ege.

Punkt 3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsens beretning for 2020 ved generalforsamlingen den 16.6.2021.
Foreningen har pr. 31.12.2020: 333 medlemmer.
Året startede med fuld aktivitet, og vi planlagde fejringen af foreningens 25-års jubilæum 15. marts med reception og efterfølgende underholdning i cafeen ved Johnny og Bjørn Hansen.
Der var underholdning med Stine og Martin i januar og med Rynkevriderne i februar.
Året startede med mange aktive hjælpere, når vi tæller det op bliver det til ca. 30 personer.
SÅ KOM VI FREM TIL 11. MARTS, HVOR VI ALLE BLEV SAT PÅ STAND-BAY.
Bestyrelsen blev indkaldt til møde med ledelsen, som opfordrede til at Kioskvognen kunne fortsætte, og bad om hjælp til praktiske opgaver på Helsingegården, såfremt de skulle blive ramt af mange sygemeldinger blandt personalet.
Men det betød også at fejringen af jubilæet blev aflyst. Al aktivitet i cafeen blev lukket ned og det har det været resten af 2020.
Kioskvognen har kørt hver uge styret af Anni og Alice med enkelte afløsere, Dinna og Birgit.
Det været en stor opgave, da kioskpersonalet har været beboernes eneste kontakter til at få handlet, så der er indkøbt mange ting, som ikke tidl. var en del af sortimentet. Kurt har forsynet vognen med drikkevarer, og Anni og Alice har fået mange nye opgaver med at bl.a. at købe kasketter, undertøj og meget andet.
De er taget hensyn for ikke at sprede evt. smitte, håndsprit, handsker som skiftes efter hver handel, og siden efteråret er de blevet testet hver uge.
Randi har valgt at stoppe, og vi siger tak for indsatsen igennem mange år.
Fugle og høns er passet 3 x ugentlig, hvor Jørgen også har fået en lille snak med beboerne, iført mundbind og på behørig afstand. Jørgen er ligeledes blevet testet hver uge.
Der var planlagt julebelysningsture i december, men disse blev aflyst på dagen, hvor første skulle være kørt.
I foråret, startende Palmesøndag, har der været udendørs underholdning på plænerne foran beboelserne 3 steder. Vi har haft besøg af John Kofoed og Lobber Kock, Rynkevriderne, Finn Cæsar Jacobsen, Christian og Jens Peter, Ivan Kemnitz og Martin Cholewa, Krudthusets harmonikavenner og ”syngepiger fra Kanutski” ledet af Charlotte.
Beboerne var meget glade for disse lyspunkter udefra, og der var stor tilslutning fra deres altaner og terrasserne foran beboelserne. Personalet bakkede arrangementerne op og sørgede nogle steder endda for noget ekstra lækkert til eftermiddagskaffen disse dage.

I efteråret har der været afholdt interne ”Torvedage”, hvor Ilse Lykke har haft en bod, og hjælpere fra kioskvognen har hjulpet med transport at beboerne, hver afdeling for sig, så de kunne få handlet lidt nyt tøj. En anden dag kom ”skohandleren”, men der var ikke den store lyst til at købe sko.
Der er solgt juledekorationer til beboerne lige inden advent. Anni, Alice og andre hjælpere stod for produktionen. Det blev et lukket arrangement, og ikke som tidl. år, hvor man kunne komme udefra og handle.
Anni og Alice har ydet en kæmpe indsats med kioskvognen igennem året, og påtaget sig opgaver som er gået meget ud over hvad vi sædvanligvis tage os af. Så tusind tak for jeres store indsats.
Foreningen har sørget for påske- og julebuket til alle afdelinger, og blomstervognen har kørt en del gange i løbet af året.
Helsebussen har været i gang hen over sommeren, men har været lukket ned siden november måned.
Holger passer bussen, så den er i orden til enhver lejlighed
Foreningens hjemmeside har stadig utroligt mange besøgende.
Mange har haft brug for at se, om der var aktiviteter som kom i gang igen. Men det er desværre ikke sket. Og vi kender stadig ikke tidspunktet for, hvornår vi må komme i cafeen igen.

Donationer i 2020
Centerrådet
Juledekorationer
3 anonyme givere
Beløbene fremgår af regnskabet

Ledelsen i PlejeGribskov:
Samarbejdet med ledelsen opleves stadig meget positivt. Både ledelse og medarbejdere er imødekommende i forhold til vort samarbejde. Der har været afholdt fællesmøder med ledelsen efter behov, for her hurtigt at afklare de udfordringer som kommer. Det har været godt at blive orienteret om situationen på stedet igennem denne svære tid.
Hvis man vil følge restriktionerne på stedet, kan de læses på PlejeGribskovs hjemmeside.

Til slut har formanden en bemærkning:
Jeg vil takke bestyrelsen og alle hjælperne for det gode samarbejde igennem 2020.
Der har været mange anderledes udfordringer i 2020, men jeg møder altid positivitet, når der bedes om hjælp til at løse en opgave, også selvom om det er med meget kort varsel. SÅ TUSIND TAK TIL ALLE.

DET ER NÅR VI LØFTER I FLOK AT TINGENE LYKKES.

Beretningen er godkendt, ingen spørgsmål eller kommentarer.

Punkt 4: Fremlæggelse og godkendelse af det revideret regnskab.
Hanne fortæller om hvorfor der er brugt stort beløb til underholdning som først kommer forår 2022. Arrangementer måtte aflyses grundt covid-19 restriktionerne og blev udsat til 2021 og 2022.
Der betales negativ rente både af kassebeholdning og depot.
Regnskabet godkendt med akklamation.

Punkt 5: Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
Det fortsætter med 75 kr.

Punkt 6: Indkomne forslag, meddelelser m.v.
Ingen indkomne forslag.

Punkt 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
På valg er: Jørgen Jonsson (modtager genvalg)
Michael Alex (modtager genvalg)
Kurt Nielsen (modtager genvalg)
Jørgen Jonsson, Michael Alex og Kurt Nielsen genvalgt

Punkt 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
På valg er: Ulla Hansen (modtager ikke genvalg)
Anni Rasmussen (modtager genvalg)
Forslag til den ledige post Holger Holm Petersen. Anni Rasmussen og Holger Pedersen valgt.

Punkt 9: Valg af 2 revisorer for 2 år, forskudt årstalsmæssigt
På valg er: Holger Holm Petersen (modtager genvalg)
Holger Holm Petersen kan ikke vælges, da han blev valgt som suppleant.
Forslag til ny revisor Kirsten Jacobsen. Kirsten Jacobsen blev valgt.

Punkt 10: Valg af en revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Kirsten Jacobsen (modtager genvalg)
Kirsten valgt som revisor, og kan ikke sidde på begge poster.
Forslag til ny revisorsuppleant Ege Rasmussen. Ege Rasmussen blev valgt.

Punkt 11: Resultatet af valg af 1 beboer repræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.
Ny beboerrepræsentant Margrethe Pedersen, da Ib Christiansen ikke ønsker at fortsætte. Vi siger tak til Ib for den tid han har været med. Medarbejderrepræsentant Ulla Møller.

Punkt 12: Eventuelt.
Anni orienterer om kioskvognen, opfordrer til om der er personer, som kunne give en hånd med at køre kioskvognen. Henvend jer til Anni hvis i har tid og lyst til at give en hånd.

 


Dirigent Formand

__________________ __________________
Kirsten Jacobsen Jørgen Jonsson